ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze webwinkelvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.
1.Gouden Cadeau: onderdeel van Reinaert Vergulders, de gebruiker van deze webwinkelvoorwaarden, gevestigd te Groenlo, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 09145254.
2.Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Gouden Cadeau een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3.Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4.Overeenkomst: iedere tussen de koper en Gouden Cadeau tot stand gekomen overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn verklaard en waarmee Gouden Cadeau zich jegens de koper heeft verbonden tot de levering van al dan niet volgens specificatie van de koper vervaardigde producten.
5.Website: de website van Gouden Cadeau: goudencadeau.com
6.Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Gouden Cadeau aan de koper te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, al dan niet volgens specificatie van de koper vergulde zaken, zoals hekpunten, beelden, cadeaus, miniaturen, etc.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1.Deze webwinkelvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Gouden Cadeau en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2.Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze webwinkelvoorwaarden op de website aan de koper beschikbaar gesteld zodat de koper deze webwinkelvoorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zullen deze voorwaarden, voordat de overeenkomst wordt gesloten, anderszins ter beschikking van de koper worden gesteld.
3.Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1.De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Gouden Cadeau dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
2.In het aanbod weergegeven afbeeldingen en vermelde productgegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het productaanbod mogelijk te maken. In aanbiedingen vermelde prijzen zijn regelmatig aan wijzigingen onderhevig en afhankelijk van de dagwaarde van goud.
3.De overeenkomst komt, behoudens het bepaalde in het volgende lid, tot stand op het moment dat de bestelling van de koper door Gouden Cadeau per e-mail is bevestigd en de koper voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. De door Gouden Cadeau per e-mail verstuurde bestelbevestiging wordt geacht door de koper te zijn ontvangen op het moment dat de bestelbevestiging door Gouden Cadeau is verzonden. Een onjuistheid in het door de koper opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.
4.Een aanbod van Gouden Cadeau dat geen prijs vermeldt, geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De overeenkomst komt in die gevallen tot stand op het moment dat de koper de nader vastgestelde prijs heeft aanvaard en Gouden Cadeau de bestelling van de koper schriftelijk (waaronder mede begrepen per e-mail) heeft bevestigd.

ARTIKEL 4. | UITVOERING EN LEVERING
1.De levering van bestelde producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de koper opgegeven afleveradres, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten door de koper op locatie van Gouden Cadeau worden afgehaald. In geval van bezorging en bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. In geval uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten op locatie van Gouden Cadeau worden afgehaald, geschiedt dit uitsluitend op een nader tussen partijen overeen te komen tijdstip.
2.Gouden Cadeau neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering en levering van de bestelling.
3.Gouden Cadeau is pas gehouden uitvoering te geven aan een bestelling indien de koper heeft voldaan aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.
4.Gouden Cadeau zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Alle vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd, echter betreffen zij nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Gouden Cadeau treedt pas in wanneer hij door de koper in gebreke wordt gesteld bij een aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de levering wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
5.Gouden Cadeau behoudt zich het recht voor de levering van bestellingen in gedeelten te laten plaatsvinden.
6.Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 5. | OVERMACHT
1.Gouden Cadeau is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede begrepen de omstandigheid dat Gouden Cadeau door toedoen van zijn toeleveranciers niet in staat is zijn verplichtingen (tijdig) na te komen.
2.Tijdens de duur van de overmacht worden de verplichtingen van Gouden Cadeau opgeschort. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, doet Gouden Cadeau daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de koper en geldt de overeenkomst als ontbonden. Eventueel reeds verrichte betalingen zullen zo spoedig mogelijk aan de koper worden terugbetaald. Verdere schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 6. | (GEEN) RECHT VAN ONTBINDING
1.Het recht van ontbinding betreft het wettelijke recht van de consument om de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit recht uitgesloten ten aanzien van producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn, die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Tot slot geldt het recht van ontbinding niet in geval van de levering van producten die overigens krachtens artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek van het recht van ontbinding zijn uitgesloten.
2.Producten die niet onder de uitsluitingsgronden van lid 1 vallen, kunnen gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, of indien bestellingen in gedeelten worden geleverd, na ontvangst van de laatste deellevering, zonder opgave van redenen door de consument worden ontbonden. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Gouden Cadeau aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Gouden Cadeau. Zo spoedig mogelijk nadat Gouden Cadeau in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Gouden Cadeau de ontbinding van de overeenkomst per e-mail aan de consument bevestigen.
a)Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, dient hij gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 en 2, zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
b)Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Gouden Cadeau retourneren.
c)Indien het geleverde onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard en/of kenmerken van de producten te beoordelen, is Gouden Cadeau gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen, al dan niet door dit te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
d)Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst door Gouden Cadeau is bevestigd.
e)Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
f)Gouden Cadeau zal de van de consument ontvangen betalingen, minus eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch maximaal binnen dertig dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de consument terugbetalen, mits de producten door Gouden Cadeau zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

ARTIKEL 7. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1.Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de door koper verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele verzend- en bezorgkosten.
2.Betalingen dienen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, te geschieden middels vooruitbetaling. De koper kan in dat geval geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de vooruitbetaling door Gouden Cadeau niet is ontvangen.
3.Betaling op rekening dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door Gouden Cadeau voorgeschreven wijze.
4.Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, behoudt Gouden Cadeau zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de betreffende producten niet langer voor de koper gereserveerd te houden, onverminderd zijn recht nakoming van de overeenkomst te vorderen, in welk geval de leden 5 en 6 toepassing vinden.
5.Vanaf het moment dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de koper handelt in hoedanigheid van consument.
6.Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijk en executiekosten, ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 8. | KLACHTEN
1.Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Gouden Cadeau.
2.Bij Gouden Cadeau ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 9. | GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
1.Behoudens het bepaalde in de leden 3 en 4 van dit artikel, is Gouden Cadeau na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken daarvan.
2.Gouden Cadeau is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens. De koper staat ervoor in dat de door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn.
3.Gouden Cadeau is niet aansprakelijk voor schade aan de producten, welke schade is ingetreden na aflevering van de producten, waaronder mede wordt verstaan aflevering aan de vervoerder die niet door Gouden Cadeau, doch door of namens de koper is aangewezen. Elke aansprakelijkheid van Gouden Cadeau vervalt, behoudens het bepaalde ten aanzien van consumenten in lid 7, indien de koper niet terstond na aflevering schriftelijk mededeling doet van zichtbare gebreken van de afgeleverde producten. Voor onzichtbare gebreken geldt, tevens behoudens de laatste zin van lid 7, de termijn van 14 dagen als bedoeld in het laatst bedoelde lid.
4.Een door Gouden Cadeau, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Gouden Cadeau kunnen doen gelden.
5.Het vergulden van producten is een ambacht waarbij onregelmatigheden in eindproducten inherent zijn aan de daarmee gepaard gaande werkzaamheden. Geringe afwijkingen in afwerkingen en andere eigenschappen van de producten kunnen om die reden voorkomen en kunnen niet als tekortkoming van Gouden Cadeau worden aangemerkt. Ter zake maakt de koper nimmer aanspraak op enige vorm van compensatie.
6.Elke contractuele alsook wettelijke garantie vervalt indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Gouden Cadeau, dan wel zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt, niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Gouden Cadeau en herstellingen of andersoortige bewerkingen aan de producten die niet met instemming van Gouden Cadeau zijn uitgevoerd.
7.De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gouden Cadeau verjaren door verloop van één jaar. Aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een product, welk gebrek ten tijde van de levering redelijkerwijs niet zichtbaar kon zijn, vervalt nadat niet binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek, of het redelijkerwijs door de koper kunnen ontdekken daarvan, niet bij Gouden Cadeau is gereclameerd. In geval van een consumentenkoop bedraagt de klachttermijn twee maanden na ontdekking van het gebrek.

ARTIKEL 10. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.Alle door Gouden Cadeau geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de koper al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2.Behoudens voor zover in het kader van zijn normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de koper verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3.Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Gouden Cadeau hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
4.De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Gouden Cadeau of de door Gouden Cadeau aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Gouden Cadeau is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN
1.Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de koper en Gouden Cadeau voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.Partijen zullen, in geval van geschillen, niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3.Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Gouden Cadeau aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
4.De Nederlandse tekst van de onderhavige voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.